Profil Kancelarii

 

,,Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus."

Od przeszło 25 lat udzielam pomocy prawnej jako adwokat.

Prowadziłem w tym czasie tysiące różnych spraw – dużych, czasem głośnych, i zwyczajnych, ale zawsze ważnych dla moich klientów. I dla mnie.

Uważam, że fundamentem sukcesu adwokata jest kompetencja, jakość usług i zaufanie klienta.
W praktyce codziennej zajmuję się prawem sądowym w kilku jego gałęziach, a także, przy udziale młodszych, uzdolnionych prawników, stałą obsługą prawną firm. Moimi głównymi klientami są spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe i spożywców oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

 

Praktyka od 1989 r.

Historycznie pierwsza indywidualna kancelaria adwokacka w Stalowej Woli (rok założenia 1991 r.).

Prawnik Roku 2012

Wyróżnienie w plebiscycie portalu SkutecznyAdwokat.pl. Podstawą rozstrzygnięcia były pozytywne opinie klientów.

Nowoczesność

Pomoc prawna w formie wideokonferencji, porady elektroniczne, postępowanie przed e-sądem i wiele innych.

Jędrzej Jaworski
aplikant adwokacki

Jacek Idec
aplikant adwokacki

Najnowsze artykuły

Znamiona określające czynność sprawczą

Przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. należy do grupy przestępstw abstrakcyjnego zagrożenia o formalnym charakterze. Wystąpienie skutku w postaci szkody majątkowej, czy nawet uzyskanie jednego z instrumentów wsparcia finansowego, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, z wymienionych w art. 297 § 1 k.k. nie jest warunkiem koniecznym dla realizacji znamion tego czynu zabronionego. O społecznej szkodliwości […]

Znamiona strony podmiotowej

Czyn zabroniony określony w art. 297 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym o charakterze kierunkowym[1]. Dla realizacji znamion omawianego przestępstwa sprawca musi działać w zamiarze bezpośrednim, to znaczy w celu uzyskania jednego z wymienionych instrumentów wsparcia finansowego, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego – tym samym wyłączona została możliwość popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. […]

Chronione dobra prawne

Analizowany przepis chroni analogiczne dobra prawne jak w przypadku art. 297 § 1 k.k. Ponadto w literaturze wskazuje się, iż „przestępstwo to dotyczy etapu po rozporządzeniu mieniem i ma związek z możliwością powstania ryzyka strat danej instytucji na skutek braku informacji o zmianie sytuacji finansowej osoby korzystającej z przyznanej jej instytucji gospodarczej”[1]. [1] T. Oczkowski, Oszustwo […]

Znamiona określające czynność sprawczą

Przestępstwo z art. 297 § 2 k.k. należy do grupy przestępstw z abstrakcyjnego zagrożenia, o formalnym charakterze. Do wypełniania znamion omawianego typu czynu zabronionego wystarczające jest stworzenie zagrożenia niewypełnienia celu, dla którego udzielane są instrumenty wsparcia finansowego wymienione w § 1, zamówienie publiczne lub elektroniczny instrument płatniczy, poprzez niepowiadomienie właściwego podmiotu o okolicznościach wyliczonych w przepisie[1]. […]

Podmiot czynu zabronionego

Przestępstwo z art. 297 § 2 k.k. jest przestępstwem indywidualnym, gdyż podmiotem tego czynu zabronionego może być wyłącznie osoba, na której ciąży prawny, szczególny obowiązek powiadomienia właściwego podmiotu o zaistnieniu sytuacji opisanej w analizowanym przepisie. Źródłem tego obowiązku może być ustawa, decyzja uprawnionego organu, przepisy wewnętrzne – w tym regulaminy, a także umowa. Jako przykład ustawowego […]

Uchybiania związane z nadużyciem zawodu przez notariusza

Przewinienie zawodowe notariusza określane jest w doktrynie jako ,,nadużycie prawa przez notariusza”. A. Oleszko podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem SN dotyczącym nadużycia zawodu przez lekarzy, ma ono miejsce wówczas, gdy lekarz popełniając czyn wypełniający znamiona przewinienia dyscyplinarnego czy też czynu przestępczego, działa formalnie w ramach uprawnień sprzężonych z wykonywaniem zawodu.1 Zgodnie z art. 80 par. […]

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Przystępując do rozważań nad odpowiedzialnością odszkodowawczą notariusza, należy podać przepisy znajdujące zastosowanie wobec notariusza, który wyrządził szkodę przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zgodnie z prawem o notariacie1, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tej czynności. Nie […]

Przykładowy testament zawierający powołanie do spadku

AKT NOTARIALNY   Dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące siódmego roku (28.03.2007 r.) przed Teresą Nowak, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. 20, stawiła ____ się:________________________________________________________________________Alfreda Kosmała, córka Edwarda i Rozalii, ________________________________________ zamieszkała 01-342 Warszawa, ul. Nowa 27 m. 5. __________________________________ Tożsamość stawiającej notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego ABZ 324356 (PESEL 26050874123). […]

Odpowiedzialność notariusza : zbieg roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 443 k.c.

Odosobnionym kierunkiem wykładni art. 491 pozostaje koncepcja zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej notariusza. M.K. Kolasiński wskazuje, że jeśli zakres odpowiedzialności i łatwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w obu reżimach przedstawiają się różnie, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, należy osobom poszkodowanym pozostawić możliwość wyboru podstawy roszczenia.2 Przemawiają za tym wyniki wykładni art. 49 pr. o not.3, […]

Znamiona strony podmiotowej

Czyn zabroniony określony w art. 297 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym i obejmuje oba rodzaje umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego i wynikowego. Dla wypełnienia przez sprawcę znamion omawianego przestępstwa konieczna jest świadomość ciążącego na nim obowiązku powiadomienia właściwych podmiotów oraz posiadanie wiedzy na temat sytuacji, która może mieć wpływ ma wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego […]